GOVERNING BOARD

Advisory Board Members

 • Kwang-Hyub Han (Seoul)
  Masatoshi Kudo (Osaka)
  Sheng-Long Ye (Shanghai)
 • Ann-Lii Cheng (Taipei)
  Jinsil Seong (Seoul)

Executive Committee Members

 • Norihiro Kokudo (Tokyo)President
   
  Chih-Hung Hsu (Taipei)Secretary General
   
  Jian Zhou (Shanghai) Treasurer
   
  Michiie Sakamoto (Tokyo)Publication
  Kyung-Suk Suh (Seoul)Publication
  Irene Ng (Hong Kong)Scientific Chair
  Masafumi Ikeda (Kashiwa)Scientific Chair
  Pierce Chow (Singapore)Education Committee Chair
  Chiun Hsu (Taipei)Education Committee Chair
  Do Young Kim (Seoul)Vice Secretary General
   

Council

 • Etsuro Hatano (Hyogo)
  Masayuki Kurosaki (Tokyo)
  Kengo Yoshimitsu (Fukuoka)
  Ying-Hong Shi (Shanghai)
  Yinghua Zou (Beijing)
  Thomas Yau (Hong Kong)
  Andrew Zhu (Shanghai/Massachusetts)
  Naomi Khaing Than Hlaing (Yangon)
 • Jin Wook Chung (Seoul)
  Yong Han Paik (Seoul)
  Young Nyun Park (Seoul)
  Jason Chia-Hsien Cheng (Taipei)
  Ghassan Abou-Alfa (New York)
  Linda Wong (Honolulu)